Davidson
Batholomew  b. 1890
John Arthur  b. 1917
Ruth Helen  b. 1914